Uchodźcy posłużyli za pretekst do ograniczenia praw mieszkańców Krosna

W ostatnim dniu czerwca krośnieńscy samorządowcy postanowili odebrać mieszkańcom budżet obywatelski. Pretekstem jest pomoc dla uchodźców, chociaż faktycznie środki zaoszczędzone w ten sposób NIE BĘDĄ przeznaczone na pomoc. Ludzi uciekających przed wojną cynicznie wykorzystano, zapewne bez ich wiedzy. Ludzi, którzy od pierwszych godzin ruszyli z pomocą ukarano, odbierając im prawo do partycypacji w przygotowywaniu budżetu.


Budżet obywatelski? A na co to komu? 

Obligatoryjny budżet obywatelski wprowadziła Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dotyczy to miast na prawach powiatu, takich jak Krosno. W takich miastach przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia co najmniej 0,5% budżetu jest obowiązkowe z mocy ustawy. Co to znaczy obowiązków? To znaczy, że te 0,5% samorządowcy muszą uzgodnić z mieszkańcami w konsultacjach społecznych, nie mogą uchylić się od tego obowiązku i przeznaczyć pieniędzy np. koszenie trawy lub wypłatę wynagrodzeń, albo „sponsorowanie” lokalnych mediów. Co najmniej 0,5%… Taką kwotę prezydent MUSI skonsultować z mieszkańcami. Niedużo, ale dla prezydenta Krosna najwyraźniej za dużo. Woli mieć te pieniądze w swojej dyspozycji (bo rada miasta zasadniczo wszystko mu zaklepuje).
Budżet obywatelski miał aktywizować mieszkańców, sprzyjać rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i lokalnej demokracji.

Sesja hańby na której pod fałszywym pretekstem ograniczono prawa mieszkańców.

Obowiązkowy, ale można zawiesić

Tak, w miastach takich jak Krosno, budżet obywatelski jest obowiązkowy, ale.. ale można go zawiesić. Kiedy? A jedna ustawa to precyzuje. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pozwala samorządowi zawiesić konsultacje społeczne i nie realizować budżetu obywatelskiego. Dokładnie pozwala na to  Art. 112. ust. 1. : „W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rada miasta na prawach powiatu może podjąć uchwałę o:
1) nieprzeprowadzaniu konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego, o którym mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym”.

„W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”

Jak widać, ustawę podjęto wcześnie, niedługo po eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na początku marca, podczas prac nad ustawą nie było wiadomo jaka będzie liczba uchodźców, jakie będą potrzeby, jaka pomoc zagraniczna etc. Tymczasem lokalne władze mierzyły się z kryzysem humanitarnym. Przemyśl to też miasto na prawach powiatu, przypuszczam, że ten fragment o zawieszaniu budżetów obywatelskich powstał na taka okoliczność: kryzys humanitarny. Wtedy uznajemy, że środki są potrzebne, żeby ratować ludzi przed wojną i poświęcamy między innymi budżet obywatelski. Jest to w porządku, nie mam nic przeciwko.
Jednak w Krośnie nie ma kryzysu humanitarnego. Ba! Nawet Przemyśl nie zawiesił budżetu obywatelskiego ze względu na pomoc uchodźcom. Zatem dlaczego zawieszać budżet obywatelski w Krośnie? Skarbnik i prezydent Piotr Przytocki mówili jasno i otwarcie: „zaoszczędzić pieniądze, wydać na inne cele”. Na co? Skarbnik mówił np. o koszeniu trawy, prezydent o wynagrodzeniach. Bieżące wydatki samorządu, który ma za mało pieniędzy, ale kilka miesięcy temu podniósł wynagrodzenie prezydenta i radnych. Pan Pniak z Biura Prawnego UM przekonywał, że tak można i ustawa na to pozwala… nie tłumaczył w jaki sposób pozwala, ale radni, cieszący się od kilku miesięcy wyższym wynagrodzeniem mu uwierzyli. Ja tylko wspomnę, ze w tym biurze prawnym pracują 4 osoby, a od początku roku 3 z nich już dostały dodatkowe nagrody. Możliwe, że jak w przyszłym roku trzeba by realizować budżet obywatelski, to zabrakłoby na nagrody i co wtedy?

Czuję się mocno oszukany
Ludzie uciekający przed wojną posłużyli jako pretekst do ograniczenia praw mieszkańców Krosna. W treść uchwały wpisano, że podejmowana jest „W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”, tymczasem faktycznie ta uchwała nie jest związana z ŻADNYM zadaniem związanym z pomocą obywatelom Ukrainy. Podano fałszywy pretekst, żeby przejąć z powrotem kontrolę nad 0,5% budżetu, które do tej pory trzeba było konsultować z obywatelami. Z tymi samymi obywatelami, którzy ruszyli z pomocą, gdy do naszego miasta przyjechały kobiety uciekające spod bomb i ich dzieci. Nie oszukujmy się, pomoc nieśli Ci najbardziej aktywni, często ci sami, którzy działali w ramach budżetu obywatelskiego! Osobiście też pomagałem, odpowiadałem na apele władz miasta, dostarczałem to o co prosili, ale też podejmowałem inicjatywę, dopytywaliśmy o szczególne i indywidualne potrzeby. Suszarka na pranie, telewizor dla dzieci, kuweta dla kota… Władze miasta za naszą pomoc odwdzięczyły się podstępnym zamachem na nasze prawa. Dziękuję Wam bardzo!

Na czym polega podstęp?
Projekt uchwały procedowany był z naruszeniem konstytucyjnej zasady dostępu obywateli do procesu uchwałodawczego. Projekty uchwał i termin sesji zostały ogłoszone 23 czerwca, a komisja opiniująca projekt zebrała się 20 czerwca. Taki sposób procedowania uniemożliwia obywatelom wstęp na komisję i śledzenie obrad, w tym zapoznanie się z przedstawianymi argumentami i uzasadnieniami. Jest to zagwarantowane Konstytucją, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz statutem miasta Krosna, natomiast działanie Prezydenta, Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji w tej sprawie pozwalało na dostęp jedynie obywatelom posiadającym wehikuły czasu. Niedorzeczne i NIEDOPUSZCZALNE. Jeżeli tak można, to dlaczego by nie omawiać WSZYSTKICH uchwał przed ogłoszeniem ich projektów? „Po co mieszkańcy mają słuchać?” Całkowita sprzeczność z zasadami demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.
Druga część podstępu polega na podaniu nieprawdziwego powodu w treści uchwały. Żadne z „zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w Krośnie nie wymaga dodatkowych środków kosztem budżetu obywatelskiego. Skarbnik poinformował nawet, że środki z Funduszu Pomocy, przekazywane przez wojewodę, w 100% pokrywają potrzeby gminy związane z pomocą uchodźcom! Dlaczego podano fałszywy powód? Bo gdyby napisano prawdę, np: „§ 1. W związku z realizacją zadań związanych z koszeniem trawy i wypłatą nagród dla pracowników oraz podwyżką wynagrodzeń radnych Miasta Krosna, zawiesza się przeprowadzanie konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego”, byłaby w oczywisty sposób sprzeczna z ustawą i zostałaby niechybnie uchylona. Jednak powołanie się na „pomoc obywatelom Ukrainy” może uśpić czujność organu nadzoru. Osobiście odbieram to jako próbę wprowadzenia wojewody w błąd, tak by uchwała sprawiała pozór legalności i nie została uchylona.

Podsumowując: niebywałą podłość
Przeciwko pomysłowi prezydenta zagłosowało tylko 8 radnych. Większość dała swoje przyzwolenie do odebrania praw mieszkańcom. Nie zareagowali na informację, że faktycznie doszło do uniemożliwienia wstępu na obrady komisji. Zignorowali, że pretekst jest fałszywy. Zgodzili się, żeby ludzi uciekających przed wojną użyć cynicznie do wykiwania wojewody.

Tak, pewnie trochę na radnych nakrzyczałem. Ale to dlatego, że kompletnie nikt nie zauważył problemu w ogłoszeniu projektu uchwał TRZY DNI po pracach nad nim. Jest to jedna z rzeczy, których nie wolno odpuścić.

Komentarze

komentarzy

Facebook